Hot topic

January 2023

Pagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng mga kondisyon sa pagtatrabaho at kaligtasan

Dr Jess Sparks

Noong Hunyo 2022, pinagtibay ng International Labor Organization (ILO) ng United Nations ang “ligtas at malusog na kapaligiran sa pagtatrabaho” bilang kanilang ikalimang kategorya ng Mga Pangunahing Prinsipyo at Karapatan sa Trabaho, na nagpapakita ng mga likas na ugnayan sa pagitan ng kaligtasan at disenteng trabaho at hindi ligtas at hindi disenteng trabaho1. Dahil ang pangingisda ay kilalang-kilala na isa sa mga pinaka-mapanganib na propesyon sa mundo2, ang pagkilala sa mga link na ito ay nakapaloob din sa (2007) Work in Fishing Convention (c188) ng ILO – na nagtatatag ng pinakamababang pamantayan para sa disenteng trabaho sa mga barkong pangingisda3. Ang disenteng trabaho ay isa lamang dulo ng spectrum ng mga kondisyon sa pagtatrabaho sa sakay ng mga sasakyang pangisda, na may matinding paglabag sa karapatang pantao na bumubuo ng sapilitang paggawa, human trafficking, at modernong pang-aalipin sa kabilang dulo. Sa pagitan ng disenteng trabaho at sapilitang paggawa ay isang hanay ng mga kundisyon na maaaring mapagsamantala at diskriminasyon ngunit hindi lumalabag sa mga batas sa paggawa (hal., hindi pantay na sahod para sa mga migranteng mangingisda para sa pantay, nakabahaging trabaho sa mga pambansang mangingisda) o mga kondisyon na lumalabag sa mga karapatan at proteksyon sa paggawa , ngunit maaaring hindi katumbas ng sapilitang paggawa) 4.

Ang mga bidirectional na ugnayan sa pagitan ng (hindi) ligtas na mga kondisyon sa pagtatrabaho at (sa) disenteng trabaho sa mga fleet sa buong mundo ay lumitaw din sa pananaliksik. Una, ang mga mapagsamantalang gawi sa paggawa ay ginagawang mas hindi ligtas ang trabaho sa mga barko. Halimbawa, maraming pinagsasamantalahang mangingisda na nagtatrabaho sa mga fleet mula Thailand5 hanggang UK4 hanggang China6 ang nag-uulat ng labis na oras ng pagtatrabaho na labag sa ILO C188; pagtanggi at kung minsan ay palsipikasyon ng mga oras ng pahinga; at nakatali na mga scheme ng imigrasyon na nagpapalabo sa mga linya ng kung ano ang bumubuo sa trabaho – nag-uudyok sa ilang mangingisda na magsagawa ng walang halagang trabaho (hal., pagkukumpuni ng mga lambat at pagkukumpuni ng sisidlan) sa barko habang nasa daungan sa kanilang mga araw ng ‘pahinga’, o maaaring may kinalaman ito sa pagtanggi o pagpigil. ng pagkain at tubig hanggang sa mahuli ang isang tiyak na dami ng isda; bilang parusa sa isang mahinang huli.

Ang parehong mga sitwasyon ay pinagsama ang mga panganib na nasasangkot na kapag nagtatrabaho sa isang barko dahil ang mga pagod at malnourished na mangingisda ay mas madaling makagawa ng mga pagkakamali na may malubhang kahihinatnan sa kanilang kalusugan at kaligtasan, at potensyal na ang kalusugan at kaligtasan ng iba na nakasakay sa barko nang hindi nila kasalanan. . Sa pananaliksik mula sa UK, ang mga migranteng mangingisda sa sample ay mas malamang na magkaroon ng mga pinsala kaysa sa mga pambansang mangingisda4. Dagdag pa, dahil maraming pinagsasamantalahang mangingisda sa buong mundo ay transnational na migrante, ang kanilang delikado
Maaaring tanggihan ng katayuan ng imigrasyon ang kanilang pag-access sa pangangalagang medikal, kabilang ang nakagawiang pangangalagang medikal na maaaring mag-alok ng maagang pagtuklas ng mga sakit na nauugnay sa matinding at talamak na pagkapagod at malnutrisyon.

Ang mga usaping pangkaligtasan ay maaari ding makaimpluwensya sa mga kondisyon sa pagtatrabaho. Mayroong ilang mga haka-haka, kahit na ito ay hindi pa nasusuri sa empirikal, na ang mga paglabag sa kaligtasan ay maaaring isang maagang tagapagpahiwatig ng mga mapagsamantalang gawi sa paggawa sa hinaharap, dahil ang mga paglabag na ito ay maaaring isang maagang babala na palatandaan ng isang tipping point sa pagbaba ng kakayahang kumita at ang nauugnay na ‘corner cutting. ‘ na kadalasang pinagbabatayan ng pagsasamantala sa mga tripulante7. At lalong, ang industriya ng pangingisda ay kailangang umasa at magplano para sa mga sitwasyon sa hinaharap kung saan ang pagbabago ng klima ay malamang na magpapalala sa mga ugnayang ito sa pagitan ng kaligtasan at disenteng trabaho, tulad ng matinding bagyo, matinding init, at alon at pagbabago ng hangin na maaaring humantong sa mapanganib na trabaho, mas mahabang biyahe sa dagat, mas mahabang oras ng trabaho, at ang pangangailangan para sa mas maraming kagamitang pangkaligtasan. Ipagpalagay na ang mga epektong ito ay hindi nababawasan, at ang industriya ay itinuturing na nagiging mas mapanganib dahil sa mga pagbabago sa klima. Sa kasong iyon, maaari nitong patindihin ang mga kakulangan sa paggawa ng mga tripulante na kilala na nagpapataas ng pag-asa sa mga migranteng mangingisda at nagtutulak ng mga mapagsamantalang gawi.

Dapat ding makipagbuno ang industriya sa kung paano unawain at i-frame ang mga pagkakaugnay na ito. Sa isang banda, ang pag-conteksto ng mga kondisyon sa pagtatrabaho sa loob ng isang mas makabuluhang sanggunian ng kaligtasan ay nag-aalok ng potensyal para sa mas malaking stakeholder buy-in dahil ito ay madalas na hindi gaanong nakakahati ng isang paksa kaysa sa pagtrato sa mga migranteng tripulante. Sa kabilang banda, ang ganitong kontekstwalisasyon ay maaari ring ipagsapalaran na matanaw ang mga sistematikong nagtutulak ng pagsasamantala ng mga tripulante ng pangingisda at patas na paghuhugas ng mapagsamantalang mga gawi na hindi umabot sa threshold ng sapilitang paggawa bilang disenteng trabaho.

Ang mga pagod at malnourished na mangingisda ay mas madaling makagawa ng mga pagkakamali na may malubhang kahihinatnan sa kanilang kalusugan at kaligtasan.

Si Dr Jess Sparks ay isang Research Assistant Professor sa Friedman School of Nutrition Science and Policy sa Tufts University at isang Research Fellow sa University of Nottingham Rights Lab. Siya ay may halos sampung taong karanasan sa pagsasaliksik ng mga kondisyon sa pagtatrabaho sa pandaigdigang industriya ng pangingisda.

Mga sanggunian

International Labour Organization. (2022, June). International Labour Conference adds safety and health to Fundamental Principles and Rights at Work. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848132/lang–en/index.htm

Young, E. (2022, September). To improve fisheries health and safety at sea, U.N. delegates must act now. https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2022/09/02/to-improve-fisheries-health-andsafety-at-sea-un-delegates-must-act-now

International Labour Organization. C188- Work in Fishing Convention, 2007. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188

Decker Sparks, J. L. (2022). Letting exploitation off the hook? Evidencing labour abuses in UK fishing . https://www.nottingham.ac.uk/research/beacons-of-excellence/rightslab/resources/reports-and-briefings/2022/may/lettingexploitation-off-the-hook.pdf

Issara & International Justice Mission. (2017). Not in the same boat: Prevalence and patterns of labour abuse across Thailand’s diverse fishing industry. https://ijmstoragelive.blob.core.windows.net/ijmna/documents/studies/IJMNot-In-The-Same-Boat.pdf

Mongabay, Tansa, & The Environmental Reporting Collective. (2021, September). Worked to death: How a Chinese tuna juggernaut crushed its Indonesian workers. https://news.mongabay.com/2021/09/worked-to-deathhow-a-chinese-tuna-juggernaut-crushed-its-indonesianworkers/

Decker Sparks, J. L. & Hasche, L. K. (2019). Complex linkages between forced labor slavery and environmental decline in marine fisheries. Journal of Human Rights, 18(2), 230-245.

Adam Parnell

Up next: